กองทุน IPO

 

กองทุน

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์ 120 (KTFFE120) วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2565