กองทุน IPO

 

กองทุน

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 256 (KTFF256) 18 - 28 ตุลาคม 2562