กองทุน IPO

 

กองทุน

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 229 (KTFF229) วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2562
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย (KT-THAIGOV) วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2562