Logo KTAM
TH EN

กองทุน FIF

รู้จักกองทุน FIF

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund หรือ FIF)

คือ กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ตราสารหนี้ หุ้น น้ำมัน และทองคำ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าการลงทุนในประเทศและยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน กองทุนประเภทนี้ส่วนมากจะมีความเสี่ยงสูงถึง สูงมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่อาจจะได้รับความเสี่ยง ทั้งจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่คุณลงทุนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายป้องกันความเสี่ยงของแต่ละแห่งทางด้านอัตราการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจจะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนลงได้

 

กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศเป็นกองทุนรวมประเภทเดียวที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถระดมเงินจากผู้ลงทุนในประเทศไทยและนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและเป็นการเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งในต่างประเทศทั่วโลกนั้นมีตราสารและทรัพย์ต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่หลากหลาย โดยกองทุนรวม FIF สามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศที่มีภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่มองว่ามีแนวโน้มที่ดีกว่าได้

 

ดังนั้นกองทุนรวม FIF ประเภทนี้มักมีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากเนื่องจากเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่อาจจะได้รับความเสี่ยงทั้งจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ไปลงทุนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้บางกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลงไปได้ หากกองทุนรวม FIF กองใดเจาะจงลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว สถานการณ์ในประเทศนั้นๆ จะมีผลโดยตรงต่อกองทุนได้แต่ถ้ากระจายการลงทุนไว้หลายประเทศความเสี่ยงของกองทุนก็จะกระจายออกไปขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ที่หลากหลาย กองทุน FIF นี้น่าจะเป็นกองทุนหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการลงทุนในรูปแบบใหม่หรือต้องการกระจายการลงทุนในประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม FIF

สำหรับความเสี่ยงของกองทุนรวม FIF เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศทั่วไปโดยความเสี่ยงของกองทุนรวม FIF มีดังนี้
 

 • ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เช่น กองทุนรวมหุ้นก็มีความเสี่ยงหลักๆ จากภาวะราคาหุ้นในตลาดผันผวน หากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ก็มีความเสี่ยงหลักๆ เรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือเรื่องสภาพคล่อง เป็นต้น
   
 • ความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน (Country Risk) ซึ่งจะเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการเมืองหรือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ เช่น การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นความเสี่ยงเฉพาะในประเทศไทยแต่ประเทศอื่นไม่ได้รับผลกระทบ
   
 • ความเสี่ยงจากกฎหมายข้อบังคับของประเทศที่ไปลงทุน เช่น ข้อจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบตลาดหุ้น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี เป็นต้น
   
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ความผันผวนของค่าเงินซึ่งอาจทำให้ขาดทุนหรือกำไรก็ได้ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนรวมต่างประเทศ ต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินบาทให้เป็นเงินสกุลต่างประเทศก่อนเพื่อนำเงินออกไปลงทุน เมื่อได้รับผลตอบแทนและเงินต้นในรูปเงินสกุลต่างประเทศก็ต้องแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อจ่ายคืนให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือจ่ายคืนให้ผู้ลงทุนเมื่อกองทุนรวมต่างประเทศครบกำหนดไถ่ถอน

 

ถึงจะมีความเสี่ยงจากลงทุน 
ในต่างประเทศ แต่ความเสี่ยง 
ส่วนมากสามารถบริหาร
จัดการได้ เช่น

 

 • ลดความเสี่ยงของประเทศโดยการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ ประเทศ 
 • ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลงได้โดยการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือที่เรียกว่า Hedging 
 • ลดความเสี่ยงเรื่องกฎหมายโดยการเลือกทีมที่ปรึกษา และทีมกฎหมายที่เชี่ยวชาญในการลงทุนประเทศนั้นๆ

FIF ดีอย่างไร?

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากประเทศอื่นๆ ในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแตกต่างกันการจำกัดการลงทุนอยู่เพียงประเทศเดียว

กระจายความเสี่ยง ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน การกระจายเงินลงทุน ไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในหลากหลายประเทศ เป็นการ ลดความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในแต่ละประเทศ

เพิ่มความยืดหยุ่นในการมีส่วนร่วมในการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก

มีมืออาชีพมาช่วยบริหารจัดการดูแลให้

เป็นช่องทางให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสลงทุนต่างประเทศได้โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก

ง่ายต่อการเริ่มลงทุนเพราะกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำไม่สูงมาก

ทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ชอบความเสี่ยงสูง

ทำไมต้อง FIF ที่ KTAM

KTAM ที่เดียวจบได้หมดครบทุกประเภทสำหรับการลงทุนในกองทุนต่างประเทศมีทางเลือกหลากหลายให้กับผู้ลงทุน เนื่องจากปัจจุบันนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม FIF มีความหลากหลายมาก บางกองทุนก็เลือกเน้นลงทุนเฉพาะบางภูมิภาคของโลกโดยเน้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงหรือบางกองทุนก็เลือกลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ หรืออาจเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไม่มีในประเทศไทย

 

 

กองทุนรวมต่างประเทศ อาจแบ่งใหญ่ๆ ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

1

ลงทุนหุ้นทั่วโลกหรือภูมิภาค เหมาะกับมุมมองการลงทุนแบบกว้างๆ

2

ลงทุนหุ้นรายประเทศ เหมาะกับการวางกลยุทธ์เป็นรายประเทศ

3

ลงทุนหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะกับการลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

4

ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

Back
To Top