กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการการออมเงินที่มั่นคงของพนักงานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินที่ตนเองสะสม และเงินที่สมาชิกสะสมระหว่างปีในกองทุนนั้น สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงิน ได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ตามที่กฎหมายกำหนด

 

KTAM ให้บริการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็นแหล่งสะสมเงินของลูกจ้างของบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันระยะยาว โดยลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินที่สะสมไว้กับ กองทุนเมื่อออกจากงาน และในระหว่างที่สะสมเงินอยู่ในกองทุนนั้น สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด

 

ลักษณะของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


- กองทุนเดี่ยว (Single Fund)
- กองทุนรวมทุน (Pooled Fund)

 

กองทุนเดี่ยว (Single Fund) คือ กองทุนที่ประกอบไปด้วยนายจ้างรายเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และสามารถกำหนดนโยบาย การดำเนินการของกองทุนเองได้

 

กองทุนรวมทุน (Pooled Fund) คือ กองทุนที่ประกอบไปด้วยนายจ้างตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เหมาะสำหรับบริษัทที่มีเงินกองทุนไม่ใหญ่นัก กองทุนรวมทุนก็มีลักษณะการร่วมกันหลายแบบ อาจเป็นการร่วมกันของบริษัทในเครือ หรือที่เรียกว่า Group Fund ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ กับกองทุน เดี่ยว คือ สามารถกำหนดนโยบาย การดำเนินการของกองทุนเองได้เพระเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ซึ่งกองทุนร่วมนี้มีประโยชน์ในแง่ของเมื่อมีการรวมตัวกันเป็นกองทุนใหญ่ขึ้น ปริมาณเงินกองทุนมากสามารถกระจายความเสี่ยง โดยการลงทุนในตราสารได้หลายชนิด

Go To Tp